Asortyment

Producenci

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Klienci i odbiorcy towarów, które są i będą przedmiotem sprzedaży z zasobów naszej hurtowni.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy w skrócie informacje na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych podczas czynności ewidencyjno sprzedażowych tak w jednostce stacjonarnej jak i w internecie – jest podmiot LANDPAS Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku ul. Powstańców Warszawskich 41.

Państwa dane osobowe będą prztwarzane wyłącznie w celu zawierania transakcji handlowej czyli sprzedaży, dane te przetwarzane będą w związku z obowiązującymi procedurami podatkowymi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wkonywania w/w czynności handlowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodanie danych osobowych będzie brak możliwości wykonania w/w czynności czyli zakupu towarów.

Podstawą prawną podawanych praz Pana/Pani danych osobowych są przepisy art.6 ust.1 lit.b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 UE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa Zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sprawozdawczości podatkowej ca 5 lat od zaistnienia. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych jeśli uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych przez LANDPAS Ewa Landowska narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,usunięcia.

Jeśli chce Pan/Pani zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/ lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail hurtownia@landpas.pl.

Regulamin sklepu i polityka prywatności.

I.Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU LANDPAS.
1.DEFINICJE
2.
PODSTAWA PRAWNA
3.
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUG
4.
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
5.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
6.
DOSTAWA
7.
PŁATNOŚĆ
8.
REJESTRACJA KONTA
9.
KONTO
10.
OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
11.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY
12.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW
14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.DEFINICJE
I. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Sklepu internetowego landpas.pl, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.landpas.pl. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia oznaczają:
1. Administrator danych osobowych – LANDPAS Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: ul.Powstańców Warszwskich 41, 80-165 Gdańsk,
2. Cena - wyrażona w złotych polskich kwota uwzględniająca podatek VAT, jaką winien uiścić Kupujący w zamian za wybrany towar, umieszczona obok informacji o Towarze.
3. Dane osobowe - wszelkie informacje służące zidentyfikowaniu lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w systemie informatycznym Sprzedającego w celu realizacji umowy.
4. Landpas.pl - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.landpas.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedającego.
5. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
6. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów w landpas.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Kupującego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Landpas.pl.
8. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą, którego Kupujący dokonuje zakupu.
9. Koszty dostawy - opłata za dostawę Towaru do Kupującego, podana w koszyku oraz na stronie podczas składania Zamówienia po kliknięciu przycisku: „Dalej, chcę złożyć zamówienie”. Obowiązuje wyłącznie dla Zamówień na terenie Polski.
10. Kupujący - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna określona w art. 331 k.c., która dokonuje zakupu Towarów na stronie internetowej landpas.pl.
11. Lokal przedsiębiorstwa - miejsca prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej, będący nieruchomością, pod następującym adresem: ul.Powstańców Warszwskich 41, 80-165 Gdańsk.
12. Płatność - czynność polegająca na zapłacie Ceny Towaru, dokonywana za pośrednictwem przelewu oraz za pobraniem, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
13. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta.
14. Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
15. Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego landpas.pl.
16. Sprzedający – Landpas Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: ul.Powstańców Warszawskich 41, 80-165 Gdańsk, NIP 5830268579, posiadający numer kontaktowy:
- dział sprzedaży – 58/302-09094
Koszt jednego połączenia określa stawka wskazana w cenniku danego operatora.
17. Towar - materialne rzeczy ruchome
18. Umowa zawarta na odległość- oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
19. Umowa sprzedaży - umowa zawierana z Klientem w której głównymi cechami świadczenia są:
a. ze strony Sprzedającego - obowiązek przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz jej wydania,
b. ze strony Kupującego - obowiązek zapłaty ceny i odbioru rzeczy.
20. Zamówienie - czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.
21. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez założenia konta na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2.PODSTAWA PRAWNA
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101).
d. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 0, poz. 827).

 

3.OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep Internetowy landpas.pl funkcjonuje pod adresem www.sklep.landpas.pl, prowadzony jest przez LANDPAS Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: ul.Powstańców Warszawskich 41, 80-165 Gdańsk, NIP 5830268579.
3. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin”, zamieszczonej na stronie Sklepu – www.sklep.landpas.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.
4. Potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego aktualnego adresu e-mail. Pozostałe Zamówienia można przeglądać w Panelu Klienta po zalogowaniu się na Konto.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w landpas.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Logotyp Landpas.pl jest znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508). Nazwy handlowe, nazwy, opisy podlegają również ochronie prawnej i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
8. Zawarte na stronie fotografie podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedającego, producentów oraz dystrybutorów.
9. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego landpas.pl, w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
10. W celu korzystania ze stron landpas.pl Kupujący powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
11. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym:
a. do realizacji Zamówienia,
b. obsługi posprzedażowej,
c. działań marketingowych,
d. do dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego.
13. Kupujący lub Użytkownik powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań godzących w interesy landpas.pl. lub skutkujące powstaniem szkody. Kupujący lub Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działania zagrażające funkcjonowaniu landpas.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedającego właściwym organom.
14. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz terenie innych krajów.

4.PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
1. Dla dokonania zawarcia ważnej Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.landpas.pl, dokonać wyboru Towaru z wyświetlonej oferty Sklepu, ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie.
2. W przypadku, gdy Kupujący posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto..
3. Kupujący dokonuje wyboru zamawianego Towaru poprzez jego dodanie do koszyka.
4. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup”. Kupujący ma możliwość dokonania zmian wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w kolejnych etapach zamówienia.
6. Po udzieleniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich informacji, Kupujący zostanie poinformowany o złożonym Zamówieniu.
7. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie w ikonę „Potwierdź zakup”. Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący składa oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z L=Landpas Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy oraz Zamówienia.
9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą kliknięcia przez Kupującego w ikonę „Potwierdź zakup”. Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący potwierdza ponadto, iż wyraża zgodę na przesłanie rozliczenia w formie elektronicznej na wskazany adres email.
10. W przypadku, gdy realizacji Zamówienia jest niemożliwa, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą elektroniczną,lub telefoniczną że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedający zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
11. Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia poprzez niezwłoczne, przesłanie na adres: sklep@landpas.pl informacji o rezygnacji z Zamówienia. Anulowanie Zamówienia nie stanowi czynności związanej z odstąpieniem od umowy.
12. Sprzedający potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego informacji o wysyłce.
13. Wszystkie Towary oferowane na stronach landpas.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw Kupującego, w szczególności wynikających z przepisów aktów prawnych wymienionych w pkt II Regulaminu.

 

5.REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedający wykona Umowę najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu Zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie od chwili zawarcia Umowy, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

6.DOSTAWA
1. Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej oraz poprzez odbiór w osobisty, przy czym jest ona ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
a. przesyłką kurierską - poprzez Spółkę General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie (GLS), gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł,
b. Za pośrednictwem poczty polskiej

c. odbiór osobisty po wczesniejszym ustaleniu.
3. Koszt dostarczenia Zamówionego towaru na terenie całej Polski dla Zamówień poniżej 500 zł netto wynosi : list polecony 9,99; paczka pocztowa 14,99; paczka kurierem GLS 16,00; pobranie kurier GLS 21,00
4. Dla wszystkich Zamówień o wartości powyżej 500 zł netto dostawa jest bezpłatna.
5. Wyboru dostawcy Towaru dokonuje Kupujący podczas dokonywania Zamówienia. Termin realizacji dostawy składa się z:
a. czasu wysyłki produktu, który wynosi maksymalnie do jednego dnia roboczego,
b. czasu dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia.
6. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Kupujący powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.
7. W razie odstąpienia od zawartej umowy Klient jest uprawniony zwrócić Towar za pośrednictwem kuriera, poczty polskiej lub osobiście.

 

7.PŁATNOŚĆ
1. Sprzedający umożliwia dokonanie płatności w następujący sposoby:
a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, mBank, nr:
60 1140 2004 0000 3102 4147 8115

8.REJESTRACJA KONTA
1. W celu założenia konta niezbędne jest dokonanie bezpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza, znajdującego się na stronie landpas.pl., w trakcie dokonywania zamówienia. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest wymagane do założenia Konta.
3. W zależności od sposobu dokonywania, Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
a. adresu email (identyfikator),
b. hasła,
c. imienia i nazwiska,
d. adresu zamieszkania,
e. numeru telefonu kontaktowego.

f. adresu wysyłkowego

g. numer nip dla firm
4. Po należytym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z chwilą utworzenia Konta, Kupujący może dokonywać zakupów przy użyciu Konta.
5. Dane podane przez Kupującego służą jedynie do należytego wykonania zawartej ze Sprzedającym Umowy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach: księgowych, stałej obsługi klienta i weryfikacji w zakresie spełniania określonych wymogów do założenia Konta.
6. Wszelkie podane Dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, których LANDPAS Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku jest administratorem. Sprzedający informuje, iż posiada system informatyczny z odpowiednimi zabezpieczeniami, uniemożliwiającymi przekazanie Danych osobowych Kupującego niepożądanym podmiotom.

 

9.KONTO
1. Rejestracja Konta umożliwia Kupującemu:
a. bezpośrednie dokonywanie Zamówienia,
b. modyfikowania w każdym czasie przekazanych danych,
c. przeglądanie historii Zamówień,
d. umieszczanie Towarów w schowku,
2. Ustalony email (identyfikator) i hasło mają charakter poufny i wraz z Kontem stanowią tajemnicę handlową, która podlega prawnej ochronie, stąd Kupującemu zabrania się udostępniania wyżej wymienionych informacji oraz tych przekazanych dla potrzeb Rejestracji Konta, chyba, że Kupujący udostępnia swoje dane domownikom lub pracownikom, którzy korzystają w jego imieniu z Konta.
3. Po udzieleniu przez Użytkownika wymaganych informacji zostanie wysłany na podany adres e-mail link aktywacyjny, w którym Użytkownik zostanie poproszony o aktywację konta.
4. Użytkownik Konta ma prawo do likwidacji Konta o każdym czasie bez podania przyczyn rezygnacji. Procedura likwidacji Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika oświadczenia woli o rezygnacji z usługi, na następujący adres e-mail: sklep@landpas.pl. Sprzedający potwierdza usunięcia Konta Użytkownika przesyłając mu zwrotną wiadomość elektroniczną.

 

 

10.OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
1. Obsługa posprzedażowa to usługa dedykowana Użytkownikom, posiadającym aktywne Konta. Pozwala na automatyczną obsługę Użytkownika poprzez zgłaszanie:
a. reklamacji Towaru,
b. wymiany Towaru,
c. zwrotu Towaru.
2. Zgłoszenie wyżej wymienionych czynności następuje z Panelu Klienta albo z listy zamówień lub poprzez konkretne Zamówienie. W tym celu Użytkownik musi wypełnić formularz dla każdego zgłaszanego Towaru, w którym powinien co najmniej wskazać:
a. w przypadku reklamacji listę wad wraz z ich opisem i datą wystąpienia wady,
b. w przypadku wymiany informacji o tym, na co klient chce wymienić zwracany towar, ponadto
c. dane adresowe ,
d. sposób dostarczenia Towaru do landpas.pl,
e. dane kontaktowe,
f. numer rachunku bankowego oraz informacje do wypłaty.

 

11.PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY
1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie odstąpienia - 12 miesięcy. od dnia dostarczenia Towaru i wysyłając je na adres Sprzedającego: ul. Powstańców Warszawskich 41, 80-165 Gdańsk.
2. Oświadczenie można również złożyć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@landpas.pl.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość można uzyskać poprzez wiadomość e_mail. Wysłać prośbę o taki formularz na adres
sklep@landpas.pl i otrzyma się go zwrotnie.
4. W razie ważnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę traktuje się jako niezawartą, a Strony zobowiązane są do niezwłocznego, lecz nie dłuższego niż w terminie 14 dni zwrotu wzajemnych świadczeń.
5. Kupujący winien odesłać Towar na adres Sprzedającego określony powyżej. Sprzedający potwierdza Kupującemu zwrot Towaru przesyłając wiadomość elektroniczną lub telefonicznie.

6.Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu
7. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających ze stwierdzonej z niezgodności towaru z umową.
8. Kupujący ma możliwość dokonania wymiany bądź zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia, przy założeniu, iż Towar nie był użytkowany.

 

12.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W zakresie objętym postępowaniem reklamacyjnym, Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z art. 577 i nast. kodeksu cywilnego.
2. W celu zgłoszenia Reklamacji Kupujący może przesłać e_mail na adres
sklep@landpas.pl o szablon pisma i otrzyma je zwrotnie.
3. Oświadczenie składającego Reklamację powinno zostać złożone na adres Sprzedającego, tj. ul.Powstańców warszawskich 41, 80-165 Gdańsk i zawierać:
a. przyczynę złożenia reklamacji;
b. sposób dokonania reklamacji, poprzez wskazanie czy składający reklamację żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna;
c. podpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu.
4. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność towaru z zawartą umową, co oznacza w szczególności iż:
a. towar nie nadaje się do zwykłego używania,
b. towar nie posiada odpowiednich właściwości jakie winien posiadać zgodnie z zawartą umową,
c. towar utracił cechy właściwości przydatności do użycia w okresie gwarantowanym przez Sprzedającego,
d. został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,
e. jest własnością osoby trzeciej,
f. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
g. jego korzystanie lub rozporządzanie jest ograniczone decyzją lub orzeczeniem właściwego organu.
5. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie  z  możliwością  skorzystania  z  obniżenia  ceny  oraz  odstąpienia  od  umowy,  przy spełnieniu przesłanek z pkt 6 i 7.
6. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.
7. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona.
8. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zachowania powyższego terminu, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną.
9. Sprzedający na każdym etapie postępowania reklamacyjnego będzie uprawniony do proponowania Klientowi innego rozwiązania, aniżeli ten wskazał w reklamacji, przy czym Sprzedający zobowiązuje się uwzględnić następujące okoliczności: 
a. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,
b. charakter wady - istotna czy nieistotna
c. to, czy Towar był wcześniej reklamowany.
10. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem, iż jedynie wady istotne i nieusuwalne skutkują wymianą bądź zwrotem Towaru. W pozostałych przypadkach Reklamacja skutkuje naprawą Towaru.

 

13.NFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW
1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:
a. o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
b. o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj.
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Polityka Prywatności oraz Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy landpas.pl, prowadzony przez LANDPAS Ewa Landowska z siedzibą w Gdańsku, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.landpas.pl, (zwany dalej "landpas.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady gromadzenia, dostępu i sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego landpas.pl.

 

1.Definicje
Sklep internetowy landpas.pl, prowadzony przez LANDPAS Ewa Landowska ul.Powstańców Warszawskich 41, 80-165 Gdańsk. NIP: 5830268579 z siedzibą w Gdańsku, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.landpas.pl, (zwany dalej "landpas.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady gromadzenia, dostępu i sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

2.Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest :ANDPAS Ewa Landowska w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 41, 80-165 Gdańsk, NIP 5830268579, właściciel sklepu internetowego landpas.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedającym".
2. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje, bez wyraźnej zgody, osobom trzecim w drodze jedno lub dwustronnej czynności prawnej, danych osobowych bądź adresowych Kupującego. Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenie wniosku.
3. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
4. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.
5. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie landpas.pl i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym sklep landpas.pl ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
6. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
7. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

3.Zakres i cel zbieranych danych
1. W zależności od sposobu utworzenia Konta Kupujący powinien podać następujące dane:
2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a szczególności:
a. adresu email
b. hasła
c. identyfikatora (login) pod jakim Kupujący zamierza występować
d. imienia i nazwiska
e. adresu zamieszkania
f. numeru telefonu kontaktowego.
3. Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
4. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
6.Kupujący posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
7. Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem.
9. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia, świadczenia usługi dostępu do Konta.
12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy:
a. diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
b. tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
c. administrowaniu zabiorem danych,
d. udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie.

 

4.Rodzaje i cel wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupujących i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Kupującemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących .
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupujących. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących.
3. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
4. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach
a. konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Kupujących oraz ich lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. uwierzytelniania Kupujących w serwisie i zapewnienia:
- utrzymania sesji Kupujących (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Kupujących na strony internetowe Serwisu;
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d. analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
5. Administrator danych usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach :
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem,
c. narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
d. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Zamawiających z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
e. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com,
g. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl,
h. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

 

5.Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Kupujących. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Kupujących. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox znajdziesz tutaj.

 

6.Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
4. Kontakt z landpas.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 Lista załączników /wklej link do przeglądarki/ :

1.Wzór pisma o odstąpieniu od umowy : http://landpas.pl/oswiadczenie.pdf

2.Wzór zgłoszenia reklamacyjnego : http://landpas.pl/reklamacja.pdf